Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού) α) στην Κοσμητεία και β) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία έως 30-11-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού)

α) στην Κοσμητεία  και β) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία έως 30-11-2023

ΠΡΑΞΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρου 17 παρ. 1δ και 18 παρ. 1δ του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄), την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης και ισχύει, τις διατάξεις του  άρθρου 192 του ν. 4823/2021  (ΦΕΚ 136/03.08.2021 τ. Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.7.2010 τ. Α΄) και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 147084/Ζ1  (ΦΕΚ 5364/19.11.2021 τ. Β΄).

1.       Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π.: α) στην Κοσμητεία (ένας τακτικός εκπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωτή του) και β) στη Γενική Συνέλευση (ένας τακτικός εκπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωτή του) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  με διετή θητεία έως 30-11-2023 και δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία (αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

2.       Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022, από ώρα 9.00 έως και 11.00 π.μ., μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

3.       Στην περίπτωση που κανείς υποψήφιος δε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, ως ημερομηνία της επαναληπτικής εκλογής ορίζουμε την επομένη, 12 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, μέσω του ίδιου πληροφοριακού συστήματος και κατά τις ίδιες ώρες.

4.       Οι αιτήσεις υποψηφιότητας  θα υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ., αυτοπροσώπως, (ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, deansocsc@uoi.gr), από τα ενδιαφερόμενα μέλη Ε.ΔΙ.Π στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος, πίσω δεξιά πτέρυγα, αριθμός γραφείου Γ322).

5.       Αρμόδιο όργανο διενέργειας των εκλογών (Ο.Δ.Ε.) είναι τριμελής Εφορευτική Επιτροπή ανά κατηγορία, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία και συγκροτείται με απόφαση της Κοσμήτορος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων ανά κατηγορία γίνεται από την αντίστοιχη Εφορευτική Επιτροπή, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, μετά από εξέταση των υποψηφιοτήτων και αναρτάται με ευθύνη της στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Η τριμελής εφορευτική επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το τελικό πρακτικό εκλογής, το οποίο και υποβάλει στην Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης εκλογής.

Σημείωση: Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σε αυτή των Τμημάτων της Σχολής και θα διαβιβασθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.