Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

Ακύρωση εκλογικών διαδικασιών

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού): α) στην Κοσμητεία και β) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 1-3-2022 έως 31-11-2023, θα προκηρυχθούν εκ νέου και θα διεξαχθούν, όπως ορίζουν οι διατάξεις της Αριθμ. 147084/Ζ1 (ΦΕΚ 5364/Β΄/19-11-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Κατά συνέπεια η Προκήρυξη με αριθμ. Πρωτ. 77/19-10-2021 δεν ισχύει και κάθε διενεργηθείσα πράξη, σύμφωνα με αυτή, δεν έχει πλέον έννομο αποτέλεσμα. Παρακαλείσθε να αναμείνετε τη νέα προκήρυξη.

Συνημμένα