Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε υποψηφίους για τη θέση εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ετήσια θητεία που άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και λήγει την 31η Αυγούστου 2024, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας, τους κ.κ.: –Κάμτσιο Σπυρίδωνα, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και –Νάτση Αντώνιο, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 28η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και για το χρονικό διάστημα από τις 10:00 έως 13:00. Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη, επαναλαμβάνεται την επομένη εργάσιμη ημέρα, ήτοι 29 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα με τον ίδιο τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07.10.2022).

Για την Εφορευτική Επιτροπή

Άννα Καλτσούδα
Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
Τμήμα Ψυχολογίας