Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

Μήνυμα Κοσμήτορα

Με όραμα που αντλεί τόσο από τα προτάγματα της επιστημονικής πειθαρχίας, όσο και του διεπιστημονικού διαλόγου, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, έχει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη μιας ακαδημαϊκής κουλτούρας, “ethos”, με αναφορά στην ακαδημαϊκή ηθική, που διαπερνά τη διδασκαλία και την έρευνα. Ταυτόχρονα, η συνάντηση διαδρομών σκέψης στο διεθνή διάλογο, καταδεικνύεται ως ακαδημαϊκή προτεραιότητα, που αφορά τόσο στο πρόγραμμα σπουδών όσο και στον ερευνητικό προσανατολισμό των Τμημάτων…

Σας καλωσορίζουμε στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών…

 

Κοσμήτορας

Σοφία Αναστασίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΑΦΠΠΗ
Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κοσμητεία της Σχολής

Σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», η Κοσμητεία είναι όργανο διοίκησης της Σχολής και αποτελείται από:

  1. τον Κοσμήτορα της Σχολής
  2. τους Προέδρους των Τμημάτων
  3. έναν εκπρόσωπο των μελών Ε.E.Π. της Σχολής
  4. έναν εκπρόσωπο των μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής
  5. έναν εκπρόσωπο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής
  6. τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Κοσμητείας (κατ’ ελάχιστο έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής). Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ των φοιτητών των οικείων ομάδων.

Η σύνθεση της Κοσμητείας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι η εξής:

Κοσμήτορας: Σοφία Αναστασίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας
Πρόεδρος Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία: Ελένη Καινούργιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Πρόεδρος Τμήματος Ψυχολογίας:  Ελευθερία Δογορίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.
Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.: Δεν υπάρχει.
Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.: Σπύρος Κάμτσιος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας, με αναπληρωματικό μέλος την κ. Άννα Καλτσούδα, Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας.
Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.: Βάια Τσιάλιου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας.
Εκπρόσωποι Φοιτητών: Δεν εκλέχθηκαν.