Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

H ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του/της αναπληρωτή/τριας του/της στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, με ετήσια θητεία που άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2023  και λήγει την 31η Αυγούστου 2024.

Ο/Η εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και ο/η αναπληρωτής/τρια το/της στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών αναδεικνύονται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία. Η εκλογική διαδικασία διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 28η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και για το χρονικό διάστημα από τις 10:00 έως 12:00. Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επομένη εργάσιμη ημέρα, ήτοι 29 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα με τον ίδιο τρόπο.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του/της εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π.  έχουν όλα τα μέλη της προαναφερόμενης κατηγορίας υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 4 και 7 του άρθρου 41 του ν. 4957/2022.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/νες από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» έως και τις 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση deansocsc@uoi.gr   και διαβιβάζονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του/της, με γραπτή δήλωση του/της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση deansocsc@uoi.gr  το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π), και του/της αναπληρωτή/τριας -του/της, αποτελείται από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας ειδικού διδακτικού προσωπικού, που υπηρετούν στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων στην Κοσμητεία της  Σχολής. Από το εκλεκτορικό σώμα εξαιρείται τυχόν προσωπικό που τελεί σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών.

Για κάθε εκλογική διαδικασία ορίζεται το  Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Με επιμέλεια του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής μεταξύ του συνόλου των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού που υπηρετεί στο Α.Ε.Ι., ή την αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα,   εξαιρουμένων των μελών που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα. Εάν ο αριθμός των υπηρετούντων μελών είναι μικρότερος από τον αριθμό έξι (6) και δεν επαρκεί για την ανάδειξη τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, με ηλεκτρονική κλήρωση αναδεικνύεται ένα (1) μέλος, το οποίο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Ο.Δ.Ε.

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται με βάση το άρθρο 10  της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ  5220/τ.Β΄/07.10.2022).

Το αρμόδιο όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε) προβαίνει σε ενέργειες σχετικά με την  ολοκλήρωση της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, τη σύνταξη των πρακτικών καταμέτρησης και εκλογής και τα αποτελέσματα,  σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 11 της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ  5220/τ.Β΄/07.10.2022).

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στον πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  και στην ιστοσελίδα της Σχολής.

H Κοσμήτορας
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Ευαγγελία Καραγιάννη-Καραγιαννοπούλου

Συνημμένα