Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

Ιστορία

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τον Σεπτέμβριο του 2018, στο πλαίσιο της ένταξης του ΤΕΙ Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ν. 4559 ΦΕΚ 142/3-8-2018, τ. Α΄), ιδρύθηκε η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, στην οποία εντάχθηκαν τα εξής Τμήματα: το Τμήμα Ψυχολογίας, το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία και το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας. Σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο, το Τμήμα Ψυχολογίας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του πρώην ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ και εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών από 1-10-2018. Στην περίπτωση του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, με το ΦΕΚ 12/24-1-2020 τ. Α΄, αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία του, και με το ΦΕΚ 111/12-6-2020 τ. Α΄, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.

Η φοίτηση σε καθένα από τα ανωτέρω Τμήματα διαρκεί 8 εξάμηνα. Σύμφωνα με τον παρόντα προσανατολισμό στη διάρθρωση των σπουδών τόσο το Τμήμα Ψυχολογίας όσο και το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία έχουν υιοθετήσει την οπτική ενός ενιαίου πτυχίου χωρίς κατευθύνσεις. Τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, στην αριθμ. συνεδρίαση 1068/27-6-2019. Στόχος των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της Σχολής είναι η παροχή τόσο θεωρητικής όσο και πρακτικής-εφαρμοσμένης γνώσης.

Η οπτική των Προγραμμάτων Σπουδών των ανωτέρω Τμημάτων απηχεί στοιχεία σύγχρονου προσανατολισμού στην επιστήμη που αυτά θεραπεύουν. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας συγκροτήθηκε υπό το πρίσμα ενημερωμένων προγραμμάτων σπουδών στην Ψυχολογία λαμβάνοντας υπόψη τρέχουσες διεθνείς οπτικές, με επιπλέον στόχο την εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ψυχολόγων- κατόχων άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Το πρόγραμμα του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία έχει προσαρμοστεί και διαμορφωθεί κατάλληλα, υπό την οπτική του επαναπροσδιορισμού της αποστολής του Τμήματος, ως λειτουργικής ακαδημαϊκής μονάδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα προγράμματα σπουδών είναι ανοιχτά σε αναπροσαρμογή και εμπλουτισμό. Αντιμετωπίζονται ως ανοιχτές δομές και επανακαθορίζονται από τα συγκείμενα που διαμορφώνονται στο λόγο της κάθε επιστημονικής περιοχής, τόσο με όρους επιστημονικής πειθαρχίας όσο και με όρους διεπιστημονικότητας.

Πρόταγμα στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριών, αποτελεί η κριτική τους κατάρτιση σε κάθε πεδίο που υπηρετείται στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής λειτουργίας της Σχολής και η διασφάλιση του ακαδημαϊκού πλαισίου, το οποίο θα παράσχει όχι μόνο θεωρητική επιστημονική εμβάθυνση, αλλά και εφαρμοσμένη γνώση, διασφαλίζοντας την όσμωση των επιστημολογικών καταβολών που διατρέχουν το κάθε γνωστικό πεδίο.